Ta inte Sätilas och Lygnerns miljö för givet

Miljöerna kring Sätila och Lygnern måste skötas långsiktigt och hållbart och med nolltolerans mot verksamheter som står i strid med de värden som området har, skriver flera personer som engagerat sig i frågan om bergtäkt nära Ramhultafallet samt Sätilas framtid.

ANNONS
|

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation avslog i slutet av februari en ansökan om att få starta en bergtäkt nära Ramhultafallet. Den avslogs med hänvisning till de skäl som både vi och Marks kommun framfört. Avslaget trädde i kraft i mitten av mars.

Prövningsprocessen pågick i nära två år och kan inte enkelt beskrivas i detalj, men den krävde av oss många – och långa – faktautredningar, sammanställningar, skrivelser samt insamling av namn och namnlistor. En viktig del inför avslagsbeslutet var att Marks kommun efterhand insåg vikten av att ändra och förtydliga översiktsplanen för att slå fast sina avsikter med att områdena runt Lygnern, ett tyst och naturnära område, ska användas för rekreation, friluftsliv och måttfullt byggande.

Inte för bergtäkter.

Bygg- och miljönämnden förtydligade med att ”områden kring Lygnern så långt det är möjligt ska skyddas mot exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön som påtagligt kan påverka områdets värden och karaktär”. Något som givetvis boende kring Lygnern, men även hitresta besökare, håller med om! All typ av storskalig miljöfarlig verksamhet är helt enkelt oförenlig med de naturvärden i området som utgör en viktig grund för en hållbar utveckling av det lilla samhället.

Bergtäktsärendet visar dock på att dessa värden inte är något som kan, eller ska, tas för givet.

Och om områdets karaktär försämras av att vissa miljöstörande verksamheter tillåts etablera sig, så utgör det en signal för att det ska kunna tillåtas än mer omfattande miljöförstörande verksamhet eftersom området då redan betraktas som ”stört”!

Ett slags sluttande plan uppstår där de värden som området har idag snabbt kan utarmas, försvinna eller påverkas mycket negativt. Externa exploateringsföretag och vindkraftverksföretag är reella hot som Lygnernområdet nu under ett par årtionden räddats från. Detta tack vare kraftfullt lokalt engagemang och kunskap.

Men nya projekt som dyker upp måste genomlysas noga, så som Kungsbacka kommuns ansökan om ökat vattenuttag ur Lygnern och pågående omprövningar av miljödomstol av vattenkraftverk – i båda fall med risk för till exempel kraftiga nivåvariationer i Lygnern. Marks kommuns förslag om en trycksatt sjöförlagd avloppsledning i Lygnern är också exempel på projekt som kan förutses få en negativ påverkan på såväl miljön som besöksnäringen.

Miljöerna kring Sätila och Lygnern måste skötas långsiktigt och hållbart och med nolltolerans mot verksamheter som står i strid med de värden som området har. Nya prövningsärenden kommer att uppstå och det är därför av största vikt att såväl kommun som lokalbefolkning tar alla tillfällen som ges för att bevaka att riktningen på vår lokala utveckling blir hållbar och därmed framgångsrik.

Vi som arbetat med det nu avslagna täktärendet vill samtidigt passa på att tacka Marks kommun för ett samarbete i enad riktning i detta ärende. Det behövs för att fortsatt säkra Sätilaområdets identitet och framtid för även kommande generationer.

Andreas Voss, Maria Blixt, Anna Bergstedt, Stefan Eliasson och Lennart Frisch

Engagerade invånare för Sätilas framtid

LÄS MER:Länsstyrelsen säger nej – S:t Eriks får avslag på gruvplanerna i Sätila

LÄS MER:Kommunen går emot planerna på bergtäkt i Sätila

LÄS MER:Kommunstyrelsen kritisk till planer på bergtäkt vid Lygnern

LÄS MER:ISA glider tyst fram på Lygnern – på fyra ton batterier

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Mark-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.