Brandsäkerheten på Skene lasarett sågas – 21 anmärkningar efter inspektion

SÄS Skene, Skene lasarett, får ett föreläggande på grund av stora brister i brandsäkerheten. Brandskyddsrutinerna är från 2009 och det råder stor osäkerhet kring hur den brandtekniska utrustningen ser ut. Det finns brandceller som inte är täta. Sjukhuset får sammanlagt 21 anmärkningar efter räddningstjänstens inspektion.

Det finns inget sprinklersystem på dialysavdelningen och personalen där riskerar att inte hinna koppla loss och få med sig patienter ut i samband med en brand. På några ställen är trapphusen, som ska fungera som nödutgångar, inbyggda istället för att mynna ut i det fria.

Sammanlagt är det en lista på 21 punkter där brandinspektörerna vid Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, riktar kritik mot brandskyddet på sjukhuset.

– Vi kan inte se det på något annat sätt än att de här är en väldigt samhällsviktig verksamhet och det är med den inställningen som vi har granskat brandskyddet. Så här behandlar man inte en samhällsviktig verksamhet tycker jag, säger brandingenjör Fredrik Lovén vid SÄRF.

Han säger att de flesta riskerna handlar om att själva egendomen ska skadas även om det även finns brister i brandskyddet som skulle kunna drabba patienter och personal.

– Även en liten brand kan slå ut ett sjukhus med långa driftstopp som en följd.

Datasystem och reservkraft kan slås ut

Han nämner att de rum där det finns internetuppkoppling och reservkraft inte har tillräckligt brandskydd. Vid en brand där skulle journalsystemet kunna slås ut.

– Det är viktiga system där det är stora hål i brandskyddsgränser.

Det rör sig om så kallade brandceller, väggar och dörrar som ska kunna stå emot brand en längre tid. Där kan det finns hål i väggarna för att sjukhuset har byggts om eller renoverats vid något tillfälle. Det är hål som har tagits upp för att ge plats åt exempelvis vattenrör eller elledningar och som inte har tätats på rätt sått sätt runt rören. På flera ställen har gjutjärnsrör ersatts av plaströr som kan brinna av.

– Det som är anmärkningsvärt är att de själva inte har koll på sina brandcellsgränser. Det är hål överallt.

Bland det som fastighetsägaren nu måste åtgärda är att det behöver skapas bättre ritningar över var gränserna för brandcellerna går, hur ventilationssystem ser ut och annan dokumentation som gäller brandskyddet.

SÄS Skene behöver fler sprinklers

Andra åtgärder är att se till att förråd med brännbart material och möbler som kan börja brinna inte finns i närheten av trapphus som ska användas vid utrymning av sjukhus.

Alla brandcellsgränser behöver kontrolleras och tätas där det behövs. Det behöver installeras automatiska vattensprinklers, bland annat i huvudentrén.

Det gäller också i de korridorer där patienter och personal måste passera för att kunna nå trapphus och nödutgångar.

På en röntgenavdelning där det rör sig patienter är avståndet 80 meter till närmaste utrymningsväg och det är för långt enligt inspektörerna vid SÄRF.

”Gångavståndet från aktuell punkt inom osprinklad miljö bedöms vara oskäligt långt med risk för personskador vid brand” står det i föreläggandet.

Västfastigheter äger fastigheten

Nu får SÄS Skene, eller egentligen fastighetsägaren Västfastigheter, två år på sig att åtgärda bristerna. Annars riskerar fastighetsägaren att få betala vite.

– Vi sätter två år på det. Det är mycket som ska planeras och projekteras. Vi kan inte göra så mycket mer än att ge det skälig tid.

Grundproblemet verkar vara att sjukhuset har byggts om i flera omgångar och att fastighetsägaren inte har förutsett konsekvenserna eller dokumenterat förändringarna på rätt sätt.

– Det är inte sjukhusverksamhetens fel utan det är fastighetsförvaltaren som vi riktar föreläggandet till, säger brandingenjör Fredrik Lovén.

En annan faktor som kan ha spelat in är att Västfastigheter har valt att låta ett externt företag sköta fastighetsförvaltningen, utan att den förvaltaren har fått tillräckligt med information om fastigheten med tanke på brandskydd och rutiner för bandskyddskontroll.

– Det är någon form av försöksverksamhet där de har outsourcat fastighetsskötseln. För att det ska funka i praktiken så måste man ha koll på var brandcellsgränserna går.

Mark-Posten har sökt Västfastigheter för en kommentar.

LÄS MER:Brand bröt ut i fritidshus – boende tog sig ut

LÄS MER:Anlagd bilbrand på parkering i Kinna

LÄS MER:Otillåtna friskolans hus var utdömt för övernattning – saknade brandskydd